SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


ZOOLOGIA - Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska - I rok
Prowadzący: dr hab. Marta Kamionek (prof. SGGW)
Wymiar: 60 godz. - wykłady (30 godz.), zajęcia terenowe (30 godz.)

Celem nauczania przedmiotu Zoologia jest zapoznanie studentów z:

- gatunkami zwierząt z poszczególnych jednostek systematycznych oraz omówieniem ich znaczenia w przyrodzie,
- adaptacjami zwierząt do różnych środowisk życia oraz ich zachowaniem związanym z podstawowymi funkcjami biologicznymi,
- rozpoznawaniem gatunków zwierząt na podstawie ich budowy morfologicznej
- listą gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem oraz formami zapobiegania tym zjawiskom (przyczyny historyczne i antropogeniczne)Wykłady

Adaptacje zwierząt do ich środowisk życia oraz znaczenie zwierząt w przyrodzie i gospodarce człowieka.
Pierwotniaki - gatunki wolnożyjące, pasożytnicze, symbiotyczne, skałotwórcze)

Gąbki, jamochłony - (filtratory wody, gatunki skałotwórcze, zagrożenie dla człowieka przez gatunki jadowite, pasożyty zwierząt i człowieka)

Płazińce, obleńce - (pasożyty zwierząt i człowieka, szkodniki roślin, bakteriofagi mykofagi glebowe)

Pierścienice, mięczaki. - (rola w procesach glebotwórczych, skracaniu łańcuchów troficznych, filtrowaniu wody, gatunki i konsumpcyjne).
Stawonogi: skorupiakokształtne - (gatunki planktonowe, bentosowe,bioindykatory wód, gatunki konsumpcyjne,pasożyty zwierząt).

Stawonogi: szczękoczułkowce - (szkodniki roślin i magazynowanej żywności, wektory chorób wirusowych i bakteryjnych, gatunki drapieżne i pasożytnicze)

Stawonogi: tchawkodyszne (wije, owady) - (szkodniki roślin i przechowalni, pasożyty ludzi i zwierząt, zapylacze roślin, gatunki o znaczeniu sanitarnym, owady wykorzystywane w biologicznych metodach ochrony roślin).

Ryby - (czynniki regulujące występowanie określonych gatunków ryb, wędrówki ryb, znaczenie dla człowieka).

Płazy, gady - (dwuśrodowiskowość płazów, metamorfoza w rozwoju, gatunki krajowe. Ewolucyjny sukces gadów - uniezależnienie od środowiska wodnego, rozwój, gatunki krajowe).

Ptaki - (Stałocieplność, opieka nad potomstwem, wybrane elementy z zachwania się ptaków w różnych momentach ich życia - wydawanie głosów, typy lotów, wędrówki, znaczenie ptaków w przyrodzie i życiu człowieka, przegląd najważniejszych rzędów ptaków Polski).

Ssaki. - (Przystosowanie do środowiska życia - ssaki naziemne, podziemne, nadrzewne, ssaki terenów otwartych, morskie. Rytmiczność przebiegu zjawisk życiowych - rytm dobowy ssaki nocne i dzienne, wędrówki sezonowe, sen zimowy i letni. Znaczenie ssaków dzikożyjacych w przyrodzie i życiu człowieka.)

Ochrona gatunkowa zwierząt - historyczne i antropogeniczne przyczyny wyginięcia gatunków. Wrażliwość poszczególnych grup zwierząt na czynniki antropogeniczne. Krajowe gatunki zamieszczone w Czerwonej Księdze


Ćwiczenia

Cel ćwiczeń: zapoznanie studentów z:

- ewolucyjnym różnicowaniem się budowy ciała zwierząt. (obserwacje mikro- i makroskopowe przestawicieli fauny zwierzęcej ze wszystkich jednostek taksonomicznych z uwzględnieniem budowy morfologicznej. Budowa anatomiczna zwierząt poznawana metodami sekcji)
- z gatunkami zagrożonymi i ginącymi (zajęcia w Ogrodzie Zoologicznym).


Zalecana literatura

Kawecki Z. - Zoologia stosowana PWN
Zawitkowska J (red.) - Zoologia dla Uczelni Rolniczych PWN - praca zbiorowa pracowników Zakładu Zoologii
Sulgostowska T., Bednarek A. - Zoologia Rolnicza. Wydawnictwa SGGW 2001r
Dobrowolski K i inn. - Zoologia PWN
Rajski A - Zoologia PWN
Brylińska M. - Ryby słodkowodne Polski PWRiL
Sokołowski J. - Ptaki Polski. Atlas PWN
Juszczyk W - Płazy i gady krajowe PWN
Pucek Z (red.) - Klucz do oznaczania ssaków Polski

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski