SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 

Jesteś w » TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH


Proponowana tematyka prac licencjackich/inżynierskich:

Opiekun:
prof. SGGW Marta Kamionek, dr Elżbieta Pezowicz, dr Joanna Jarmuł:
- Wpływ zanieczyszczenia środowiska na bezkręgowce glebowe
- Wpływ nawożenia i intensyfikacji produkcji rolniczej na strukturę mezofauny glebowej
- Bezkręgowce - pasożyty zwierząt i ludzi
- Choroby odzwierzęce u ludzi
- Choroby zwierząt wywoływane przez patogenny i pasożyty
- Występowanie grzybów owadobójczych w różnych ekosystemach
- Rola radiacji adaptacyjnej w powstawaniu gatunków (specjacja)
- Biorytmy zwierząt
- Fauna Palearktyki
- Narządy zmysłów u bezkręgowców
- Bioluminescencja u zwierząt
- Lokomocja zwierząt
- Migracje zwierząt
- Wpływ warunków abiotycznych na rozwój zwierząt
- Stosunki troficzne w świecie zwierząt
- Ochrona gatunkowa bezkręgowców
- Głowonogi - ewolucja i behawior

Opiekun: dr inż. Krzysztof Klimaszewski:
- Wpływ intensyfikacji rolnictwa na płazy
- Ochrona przyrody na terenie wybranego parku krajobrazowego
- Bariery i korytarze – ich rola w rozprzestrzenianiu się fauny (np. płazów, gadów)
- Preferencje siedliskowe wybranego gatunku płaza lub gada w Polsce i Europie
- Programy rolnośrodowiskowe i ich rola w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego
- Wypas ekstensywny jako metoda ochrony przyrody
- Czynna ochrona przyrody – działalność przyrodniczych organizacji pozarządowych w Polsce i Unii Europejskiej

Opiekun: dr Anna Mazurkiewicz:
- Ochrona motyli w Polsce
- Ochrona motyli na świecie
- Walory przyrodnicze wybranych regionów Polski na przykładzie fauny
- Zagrożenia dla zdrowia człowieka ze strony pasożytniczych płazińców i obleńców

Opiekun: dr inż. Witold Strużyński:
- Działalność naukowo-dydaktyczna w Kozienickim Parku Krajobrazowym (lub Spalskim Parku Krajobrazowym)
- Introdukcja obcych gatunków raków do wód europejskich
- Hodowla raków w Polsce
- Hodowla raków w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
- Działalność naukowo-dydaktyczna Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie

Proponowana tematyka prac magisterskich:

Opiekun:
prof. SGGW Marta Kamionek, dr Elżbieta Pezowicz, dr Joanna Jarmuł:
- Wpływ metali ciężkich (pojedynczych jonów lub kompleksu) na skąposzczety glebowe (badania wyłącznie laboratoryjne)
- Wpływ metali ciężkich (pojedynczych jonów lub kompleksu) na nicienie entomopatogeniczne (badania wyłącznie laboratoryjne)
- Wpływ zmiennego nawożenia na nicienie entomopatogeniczne (badania wyłącznie laboratoryjne)
- Charakterystyka porównawcza wpływu jonów metali ciężkich na wybrane gatunki nicieni entomopatogenicznych (badania laboratoryjne)
- Występowanie nicieni entomopatogenicznych w różnych siedliskach glebowych (badania terenowe i laboratoryjne)
- Wpływ jonów metali ciężkich na nicienie owadobójcze pochodzące z biopreparatów.(badania laboratoryjne)
- Wpływ warunków ekologicznych na Enchytreidae (badania laboratoryjne i terenowe)
- Integrowane metody zwalczania szkodników występujących w przechowalniach i zabudowaniach gospodarczych (terenowe i laboratoryjne)
- Parazytofauna ryb i drobnych ssaków (badania terenowe)
- Mięczaki Mazowsza (badania terenowe)
- Nicienie owadobójcze jako czynnik ograniczający liczebność komarów.
- Występowanie grzybów owadobójczych w różnych biocenozach.
- Wpływ czynników abiotycznych na biologię dżdżownicy kalifornijskiej (Eisenia fetidae)
- Wpływ czynników abiotycznych na biologię Enchytreus sp.

Opiekun: dr Anna Mazurkiewicz:
- Motyle minujące (Gracillariidae lub Nepticulidae) ogrodu botanicznego w Powsinie lub innego obszaru (do uzgodnienia ze studentami)
- Motyle dzienne wybranego terenu (do uzgodnienia ze studentami)
- Motyle Rezerwatu Skarpa Ursynowska odłowione metodą „do światła”


Opiekun: dr inż. Krzysztof Klimaszewski
- Herpetofauna wybranej gminy Województwa Mazowieckiego
- Charakterystyka występowania wybranego gatunku płaza lub gada z Czerwonej Księgi Zwierząt na określonym terenie (np. park krajobrazowy)
- Efektywność wybranych metod czynnej ochrony płazów
- Czynniki powodujące śmiertelność w wybranej populacji płaza lub gada krajowego i ich wpływ na populację
- Zmienność ubarwienia w wybranej populacji jaszczurki zwinki (jaszczurki żyworodnej, traszki zwyczajnej, traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego)
- Wpływ ubarwienia na zachowania obronne i godowe u jaszczurki zwinki
- Dyspersja i kolonizacja nowych środowisk w populacji wybranego gatunku jaszczurki (zwinka, żyworodna, padalec)
- Wpływ intensywności uprawy rolniczej na wybrane populacje płazów (traszki, żaby, ropuchy, kumaki, rzekotki)
- Wpływ realizacji programów rolnośrodowiskowych na faunę krajobrazu rolniczego (płazy, gady, owady)
- Optymalizacja warunków utrzymania larw płazów ogonowych w warunkach laboratoryjnych


Opiekun: dr inż. Witold Strużyński:
z astakologii:
- Rejestracja stanowiska raków z wybranych rejonów Polski
- Porównanie skuteczności metod połowu rodzimych gatunków raków
- Charakterystyka populacji raka szlachetnego (lub raka błotnego) z wybranych stanowisk
- Wylęgi i podchów raka szlachetnego (Astacus astacus) w sztucznych warunkach (badania w 3/4 laboratoryjne)
- Czynna ochrona rodzimych gatunków raków - reintrodukcje w wytypowanych wodach Polski
- Ocena efektów reintrodukcji rodzimych raków
- Występowanie Branchiobdella sp. u raków z wybranych stanowisk (badania w 3/4 laboratoryjne)
- Ocena aktywności płciowej raka pręgowatego (Orconectes limosus) z wybranych stanowisk
- Dzieworodność u rak marmurkowy (Procambarus fallax) - ocena potencjału rozrodczego (badania w całości laboratoryjne)
- Ocena stopnia zagrożenia krajowej astakofauny przez raka marmurkowego (Procambarus fallax), (badania w 1/2 laboratoryjne)

z malakologii:
- Achatina sp. - ślimak afrykański, możliwości jego hodowli
- Występowanie winniczka (Helix pomatia) w wybranych rejonach Polskie
- Charakterystyka porównawcza dwóch populacji ślimaka winniczka
- Charakterystyka gatunkowa małży z rodziny Unionidae wybranej rzeki Kozienickiego Parku Krajobrazowego
- Wpływ siedliska na zmiany morfometryczne u małży z rodziny Unionidae

zagadnienia varia:
- Charakterystyka siedlisk bobra europejskiego (Castor fiber) w wybranym rejonie Polski
- Występowanie wydry (Lutra lutra) w wybranym rejonie Polski
- Porównanie bazy żerowej wydry z wybranych dwóch stanowisk
- Turkuć podjadek (Gryllotalpa gryllotalpa) - charakterystyka porównawcza trzech populacji
- Charakterystyka porównawcza dwóch wybranych populacji płazów z Puszczy Kozienickiej i Warszawy
- Czynna ochrona płazów w Okuniewie

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski