SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Restytucja zwierząt
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski, dr inż. Witold Strużyński
Wymiar: 30 godz. - wykłady (15 godz.), zajęcia terenowe (15 godz.)

Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z efektami prac dotyczących odbudowy populacji zagrożonych i ginących gatunków zwierząt. Charakterystyka zabiegów związanych z hodowlą zachowawczą i zabiegami reintodukcyjnymi.
Opis przedmiotu: studenci zostaną zapoznani z pracami dotyczącymi programów czynnej ochrony zwierząt. Przedstawione zostaną kryteria oceny stopnia zagrożenia wybranych gatunków zwierząt oraz wyboru metod ingerowania w funkcjonowanie danych populacji.
W rysie historycznym przedstawione zostaną dotychczas prowadzone badania nad zachowaniem, ratowaniem i odbudową poszczególnych gatunków zwierząt (żubr, konik polski, bóbr europejski, sokół wędrowny, żółw błotny, łosoś, rak szlachetny).
W ramach zajęć będą zapraszani przedstawiciele funduszy wspierających programy ochrony zwierząt (np. GEF, EKOFUNDUSZ).
Przewidziane są również zajęcia terenowe w ramach których studenci zapoznają się z realizacją wybranych programów restytucji zwierząt (rak szlachetny, bóbr europejski) oraz będą uczestniczyć w pracach związanych z pielęgnacją siedlisk i ich optymalizacją dla restytuowanych zwierząt.

Zakres tematyczny wykładów(15 godzin):
1 Historia ochrony zwierząt od czasów średniowiecza po nowożytność (2 godz.)
2. Czy musimy ingerować w mechanizmy zanikania gatunków, czy hodowle zachowawcze nie doprowadzają do potęgowania się efektów wsobności? (2 godz)
3. Introdukować czy reintrodukować - za i przeciw (3 godz.)
4. Charakterystyki współcześnie realizowanych programów restytucji zwierząt (4 godz.)
5. Hodowle zachowawcze (2 godz.)
6. Jak walczyć o pozyskiwanie środków na ochronę zwierząt? ( 2 godz.)

Zajęcia praktyczne (15 godzin) – miejsce: Kozienicki Park Krajobrazowy:
W obrębie Parku i jego otulinie prowadzone są od szeregu lat prace badawcze związane z ochroną wybranych grup zwierząt. W związku z tym obszar Parku stanowi dla studentów doskonały „poligon” włączenia się w realizowane tam prace.
Przewiduje się:
• Odłowy samic raka szlachetnego w okresie rozrodu – samice zostaną przewiezione do wylęgarni i podchowalni SGGW - studenci mogą uczestniczyć również w pracach laboratoryjnych (w ramach programu Restytucji rodzimych raków w Polsce – dotowane przez GEF i Ekofundusz),
• Zawieszanie specjalistycznych budek dla nietoperzy i ssaków pilchowatych (programy czynnej ochrony gatunków)
• Ochrona miejsc lęgowych żółwia błotnego (przy współpracy z pracownikami Kozienickiego PK i Ogrodu Zoologicznego w Warszawie)
• Zabezpieczanie miejsc godowych płazów (przy współpracy z Towarzystwem Badań i Ochrony Przyrody)

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 kk