SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 

Jesteś w » PRACOWNICY


dr hab. Marta Kamionek
profesor SGGW - kierownik Zakładu


Zakres prowadzonych badań:
- wpływ czynników antropogenicznych (zanieczyszczenia przemysłowe, komunalne, rolnicze itp.) na mezofaunę glebową
- fauna nicieni entomobójczych w różnych ekosystemach
- wykorzystywanie nicieni owadobójczych w ograniczaniu liczebności owadów w rolnictwie w metodach integrowanych

Zajęcia dydaktyczne 2005/2006:
Zoologia:
WNoZ – ćwiczenia
WNoZ (zaoczne) – wykłady
MST (wykłady, ćwiczenia)
MSOŚ (wykłady, ćwiczenia)
Seminaria magisterskie dla WNoZ i Rolniczy – Biologia
Konwersatoria

Kontakt:
marta_kamionek@sggw.pl
telefon: 5936622
pokój: 60

Konsultacje dla studentów: poniedziałek, wtorek, piątek godz. 13-14

prof. dr hab. Teresa Sulgostowska
emerytowany profesor SGGW


Zakres prowadzonych badań:
- parazytofauna kręgowców

Kontakt:
telefon:5936627
pokój: 59

Konsultacje dla studentów:

prof. dr hab. Elżbieta Podsiadło
emerytowany profesor SGGW

Zakres prowadzonych badań:
- badania entomologiczne pluskwiaków z grupy czerwców (Hemiptera: Coccinea). Obejmują zarówno przedstawicieli fauny krajowej jak i światowejKontakt:
elzbieta_podsiadlo@sggw.pl
telefon: 5936625
pokój: 57

dr hab. Elżbieta Pezowicz
profesor SGGW
Kierownik Studium Doktoranckiego 2007-2011


Zakres prowadzonych badań:
- wpływ czynników antropogenicznych (min. promieniowanie jonizujące, metale ciężkie) na nicienie entomopatogeniczne. Występowanie i patogeniczność EPN w rejonach silnie skażonymi metalami ciężkimi
- wykorzystanie EPN do redukcji liczebności szkodliwych owadów min. szkodników brojlerni i przechowalni pasz

Zajęcia dydaktyczne:
- Zoologia bezkręgowców (wykłady i ćwiczenia) – wydz. Rolny i Biologii
- Zwierzęta alternatywne (wykłady i ćwiczenia) fakultet Wydz. Rolny i Biologii
- Hodowla małych zwierząt użytkowych – fakultet (dżdżownica kalifornijska)
- Zoologia – ćwiczenia W.N.o Z., M.S.O.Ś

Kontakt:
elzbieta_pezowicz@sggw.pl
telefon: 5936624
pokój: 62

Konsultacje dla studentów:
środa 14-15
dr inż. Joanna Jarmuł
adiunkt

Zakres prowadzonych badań:
- wpływ rolnictwa na wybrane grupy fauny glebowej (nicienie i grzyby entomopatogeniczne, skąposzczety)
- biologia i ekologia nicieni entomopatogenicznych
- wpływ zanieczyszczenia środowiska na bezkręgowce glebowe

Zajęcia dydaktyczne:
- Zoologia (ćwiczenia) – Wydział Nauk o Zwierzętach – studia zaoczne
- Biologia (ćwiczenia) – Wydział Rolnictwa i Biologii – studia dzienne licencjackie
- Ekologia (ćwiczenia) - Wydział Nauk o Zwierzętach
- Fauna Polski (wykłady i ćwiczenia) - Wydział Rolnictwa i Biologii – studia zaoczne

Kontakt:
joanna_jarmul@sggw.pl
telefon: 5936628
pokój: 63

Konsultacje dla studentów:
wtorek godz. 10-12
dr inż. Krzysztof Klimaszewski
adiunkt

Zakres prowadzonych badań:
- wpływ rolnictwa na wybrane grupy fauny
- biologia i ekologia płazów i gadów
- Inwentaryzacja przyrodnicza
- Kompensacja przyrodnicza

Zajęcia dydaktyczne :
- Zoologia (wykłady i ćwiczenia) – Wydział Nauk o Zwierzętach – studia wieczorowe
- Zoologia (ćwiczenia) - Wydział Nauk o Zwierzętach – studia zaoczne i dzienne
- Ekologia (ćwiczenia) - Wydział Nauk o Zwierzętach – studia dzienne, zaoczne i wieczorowe
- Fauna Polski (wykłady i ćwiczenia) – Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
- Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich (wykłady) – Studium doktoranckie WnoZ
- Programy rolnośrodowiskowe – fakultet ogólnouczelniany
- Ochrona przyrody w krajobrazie rolniczym – fakultet MSOŚ

Kontakt:
krzysztof_klimaszewski@sggw.pl
telefon: 5936631
pokój: 97

Konsultacje dla studentów:
zawsze jak jest w pracy ;)


dr Anna Mazurkiewicz
adiunkt


Zakres prowadzonych badań:
Badania nad Nepticulidae (Lepidoptera) Polski
(rozmieszczenie gatunków na terenie kraju, ekologia, morfologia stadiów preimaginalnych).

Zajęcia dydaktyczne:

- Zoologia (ćwiczenia) - Wydział Nauk o Zwierzętach - studia dzienne i zaoczne
- Zoologia (ćwiczenia) - Wydział Rolnictwa i Biologii - studia dzienne
- Ekologia (ćwiczenia) - Wydział Nauk o Zwierzętach - studia dzienne
- Fauna Polski (ćwiczenia) - Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska - studia dzienne

Kontakt:
mazurk@alpha.sggw.waw.pl
telefon: 5936630
pokój: 95

Konsultacje dla studentów:
środa godz. 13-15
dr inż. Witold Strużyński
adiunkt

Zakres prowadzonych badań:
- rejestracja stanowisk raków w wodach Polski
- restytucja rodzimych gatunków raków (rak szlachetny, rak błotny)
- ekspansja raka pręgowatego (amerykańskiego) w wodach Polski
- biologia raka marmurkowego
- występowanie skąposzczetów (Branchiobdella sp) u raków
- hodowla ślimaków z rodzaju Achatina
- czynna ochrona płazów


Zajęcia dydaktyczne:
- Ekologia (wykłady i ćwiczenia) dla studentów WNoZ ( studia: dzienne, wieczorowe i zaoczne)
- Hodowla zwierząt alternatywnych (ślimaki, raki, owady karmowe) - fakultet ogólnouczelniany
- Restytucja zwierząt (fakultet dla Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska)
- Fotografia przyrodnicza dla HMZUiA WNoZ oraz jako fakultet dla Wydziału Rolnictwa i Biologii oraz Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
- Fauna Polski (ćwiczenia) w ramach Praktikum terenowego dla Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska

Kontakt:
wstruzynski@tlen.pl
telefon: 5936626 lub 8474518
pokój: 96

Konsultacje dla studentów:


mgr Iwona Kuc
starszy specjalista, naukowo-techniczny
Kontakt:

telefon: 5936629
pokój: 64

Iwona Przewłoka
starszy technik

Kontakt:
telefon: 5936623
pokój: 61


mgr inż. Bartłomiej Popczyk
doktorant
Kontakt:
bartlomiej_popczyk@sggw.pl
telefon: 5936632
pokój: 39mgr Kornelia Kucharska
doktorantka


Zainteresowania:
- wykorzystanie nicieni entomopatogennych w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus)
- znaczenie ubarwienia płazów
- korytarze ekologiczne w przestrzeni miasta


Kontakt:
kornelia.kucharska@op.pl
telefon: 5936632
pokój: 39
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski