SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Ochrona przyrody w krajobrazie rolniczym
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski
Wymiar: 30 godz. - wykłady (10 godz.), zajęcia terenowe (20 godz.)


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym.
Środowisko przyrodnicze kształtowane przez działalność rolniczą to miejsce występowania wielu dzikich, często unikatowych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Ich ochrona i zachowanie w stanie sprzyjającym ochronie jest obecnie niezwykle istotną potrzebą. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo dobrego stanu środowiska w Polsce, szczególnie w porównaniu ze zdegradowanym i mocno przekształconym środowiskiem przyrodniczym krajów z Europy Zachodniej. W związku z integracją Polski z Unią Europejską niezwykle istotna stała się problematyka dostosowania polskiego prawodawstwa z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska i przyrody do wymagań Wspólnoty. Wiedza z tego zakresu przekazana w formie wykładów będzie podstawą do zajęć terenowych, w czasie których studenci zapoznają się z aspektami praktycznymi ochrony przyrody w środowisku wiejskim.

Zakres tematyczny wykładów (10h):
1. Warunki przyrodnicze terenów wiejskich – (ogólna charakterystyka fauny i flory oraz siedlisk przyrodniczych terenów rolniczych; wymagania środowiskowe wybranych gatunków zwierząt – płazy, ptaki, ssaki; wpływ działalności rolniczej na kształtowanie środowiska przyrodniczego) (4h)
2. Ochrona przyrody w Polsce i w Unii Europejskiej – NATURA 2000 (2h)
3. Ochrona przyrody w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (2h)
4. Programy rolno-środowiskowe (2h)


Zakres tematyczny zajęć praktycznych (20h) – wyjazd do wybranego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, działającego na terenach cennych przyrodniczo.
1. Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (4h)
2. Działalność terenowych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (4h)
3. Realizacja programów rolnośrodowiskowych – stosowanie poszczególnych pakietów w gospodarstwie – (6h)
4. Zastosowanie biologicznych wskaźników efektywności programów rolnośrodowiskowych – waloryzacja przyrodnicza - (6h)


Zalecana literatura:
1. Bartoszuk H., Dembek W., Dobrzyńska N., Marczakiewicz P., Kołomyjska I., Maciejczak M., Bołtromiuk A. 2004: Perspektywy wdrażania programów rolnośrodowiskowych w Polsce na przykładzie Doliny Biebrzy”. WWF Polska, Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody. Warszawa.
2. Liro A., 2002: Programy rolnośrodowiskowe – instrument ekologizacji gospodarki rolnej. IUCN Poland. Warszawa.
3. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003: Ekologiczna Sieć NATURA 2000 – Problem czy Szansa. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
4. Tyburski J., Bartoszuk H., Górski A., Szymkiewicz M., Załuski T. 2000: Walory przyrodnicze użytków rolnych i sposoby ich ochrony. Na przykładzie Zielonych Płuc Polski w latach 1997-1999. Fundacja IUCN Poland. Warszawa.
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 kk