SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 

Jesteś w » HISTORIA ZAKŁADU


Samodzielny Zakład Zoologii przy Wydziale Rolniczym SGGW utworzono w październiku 1929 r. Mieścił się on w gmachu Uczelni przy ul. Rakowieckiej. Pierwszym kierownikiem był dr Władysław Poliński. Po jego kadencji od 1930 r., Zakład miał tylko kuratora - prof. dr Jana Sosnowskiego i dopiero w lutym 1937 r. kierownictwo Zakładu objął prof. dr Roman Kuntze, który kierował nim do wybuchu wojny. W tym okresie w skład zespołu Zakładu wchodził starszy asystent i 3 asystentów.

Po reaktywacji SGGW w 1945 r. Zakład Zoologii powołano na Wydziale Rolniczym i dopiero we wrześniu 1953 r. przeniesiono go na Wydział Zootechniczny jako Katedrę Zoologii. Jej kierownikami od września 1948 byli kolejno prof. dr Franciszek Staff, docent Marian Gieysztor, prof. dr Włodzimierz Michajłow. W tym okresie zespół składał się zmiennie z czterech do pięciu pracowników dydaktycznych oraz jednego do dwóch pracowników technicznych. W jesieni 1958 r. kierownictwo Katedry objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki. We wrześniu 1970 r. Katedra weszła w skład Instytutu Biologicznych Podstaw Hodowli Zwierząt jako Zakład Zoologii Stosowanej. Od września 1975 r. do czerwca 1977 r. funkcję kierownika pełniła dr hab. Jolanta Zawitkowska.

W czerwcu 1977 r. kierownictwo objął prof. dr Henryk Sandner. Zakład Zoologii przeniesiono na Wydział Weterynaryjny do Instytutu Fizjologii Zwierząt. Od 1 lipca 1982 r. Zakład Zoologii powrócił na Wydział Zootechniczny jako Katedra Zoologii. Prof. dr Henryk Sandner kierował Katedrą do 31 sierpnia 1985 r. Jesienią 1985 r. obowiązki kierownika Katedry Zoologii przejęła docent Teresa Sulgostowska i była kierownikiem do końca 1999 r. W latach 1958 - 1999 r. jednostka zatrudniała zmiennie 7 - 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, oraz także zmiennie 4 - 6 pracowników naukowo - technicznych. Od stycznia 2000 r. Katedra jako Zakład Zoologii została włączona do nowoutworzonej Katedry Biologii Środowiska Zwierząt, a jego kierownikiem została dr hab. Marta Kamionek.

W latach 1929-1939 prowadzono zajęcia z zoologii i biologii dla studentów stacjonarnych Wydziału Rolniczego, Leśnego i Ogrodniczego. Zajęcia odbywały się na I roku w semestrze zimowym i letnim. Ponadto w latach 1929/1930 oraz 1936/1937 prowadzono wykład z zoologii leśnej dla studentów II roku Wydziału Leśnego. Poza zajęciami stałymi prowadzone były również kursy dla studentów Wydziału Leśnego.

Od 1945 r. jednostka prowadziła zajęcia przede wszystkim z zoologii na Wydziałach: Rolniczym, Ogrodniczym, Zootechnicznym, Ekonomiczno-Rolniczym, Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego, Rolniczym(kierunek biologia), na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska.

Poza zajęciami z zoologii prowadzone są także inne zajęcia dydaktyczne na różnych Wydziałach: Zootechnicznym: ochrona przyrody, ochrona środowiska, gospodarka łowiecka, ekologia, fotografia przyrodnicza. Wydział Zootechniczny, kier. Małe Zwierzęta: anatomia bezkręgowców, hodowla zwierząt użytkowych (dżdżownice, raki, ślimaki). Wydział Rolniczy: ekologia rolnicza. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy: ekologia rolnicza. Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska: fauna Polski, fotografia przyrodnicza i naukowa.

Zajęcia dydaktyczne z zoologii są prowadzone również dla studentów zaocznych. I tak na Wydziale Zootechnicznym w latach 1955/56-1960/61 oraz od 1971/72 do chwili obecnej odbywają się one na I roku. Analogiczne zajęcia odbywały się również dla studentów zaocznych Wydziału Rolniczego w Warszawie i Punktach Konsultacyjnych w Białymstoku (od 1969/70) i w Widzewie (od 1970/71). Należy podkreślić iż pracownicy Zakładu organizowali w Punktach Konsultacyjnych pracownie z zoologii od podstaw, gromadząc sprzęt optyczny i wszelkie pomoce naukowo-dydaktyczne. W różnych latach akademickich prowadzi się także proseminaria i seminaria dla studentów stacjonarnych i zaocznych na studiach magisterskich Wydziału Zootechnicznego.

Pracownicy Zakładu uczestniczyli w obowiązkowych kursach przygotowawczych (OHP) prowadzonych w SGGW do lat 90-tych oraz w konsultacjach, w komisjach maturalnych w liceach, w egzaminach wstępnych na Wydział Zootechniczny i Wydział Żywienia Człowieka i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego. Niezależnie od czynnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych opracowano skrypt "Ćwiczenia z zoologii (III wydania), oraz 3 podręczniki - Z. Kawecki - "Zoologia stosowana"(III wydania), J. Zawitkowska (red.) - "Zoologia dla Wyższych Szkół Rolniczych" (III wydania), T. Sulgostowska, H. Sandner - "Zoologia Rolnicza" (II wydania); w druku jest obecnie "Zoologia rolnicza" - praca zbiorowa.

W latach 1929-1939 badania naukowe dotyczyły głównie systematyki, zoogeografii i fizjologii zwierząt. W latach 1945-1958 zajmowano się pasożytami bezkręgowców, biologią skorupiaków, ślimaków (głównie ślimakiem winniczkiem), oraz ekologią kreta. Ponadto zapoczątkowano długoletnie badania nad pasożytami wewnętrznymi kręgowców (głównie ryb i ptaków). W 1958 r. tematyka badawcza wzbogaciła się o badania nad czerwcami i wkrótce jednostka stała się głównym w kraju ośrodkiem nad tymi owadami. Oprócz wymienionych uprzednio badań (z wyjątkiem badań nad kretem) rozwinięto badania z zakresu entomonematologii. W tej dziedzinie, jak i w badaniach nad czerwcami i ich pasożytami zanotowano liczące się w nauce osiągnięcia. W zakresie nematologii rozwinięto badania dotyczące układu pasożyt-żywiciel, jak również badania stosowane do wykorzystania pasożytniczych nicieni celem biologicznego zwalczania szkodników owadów. Nowatorskie badania nad błonkówkami - pasożytami czerwców przyniosły szereg bardzo wartościowych prac anatomicznych i biologicznych.

Badania naukowe omówiono w 320 pracach naukowych i popularnonaukowych publikowanych od 1958 r.. W jednostce wykonano 82 prace magisterskie, ukończono 11 przewodów doktorskich oraz 6 przewodów habilitacyjnych (dane na rok 2001).
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE |  STUDIA PODYPLOMOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski