SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Fauna Polski - MSOŚ II rok
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski


Celem zajęć jest zapoznanie studentów z fauną występującą w stanie dzikim w Polsce oraz problemami związanymi z jej badaniem i ochroną. Pod kątem biologii, ekologii, wymagań środowiskowych, znaczenia gospodarczego, wyglądu i zachowania omówione zostaną najważniejsze rzędy bezkręgowców oraz większość gatunków kręgowców Polski. Całość prezentowana będzie w układzie systematycznym oraz w układzie środowiskowym. Na podstawie tej wiedzy zaprezentowane zostaną zagrożenia rodzimej fauny oraz sposoby jej ochrony - prawo krajowe i prawo Unii Europejskiej, metody ochrony czynnej. Przedstawiona zostanie również metodyka badań faunistycznych, oraz istniejący stan wiedzy i prognozy na przyszłość dotyczące poznawania poszczególnych grup zwierząt.

Zalecana literatura:
1. Juszczyk W.1987. Płazy i gady krajowe. PWN Warszawa
2. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2004. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Wrocław
3. Busse P. (red) 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ptaki. Wiedza Powszechna. Warszawa
4. Kowalski K. 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ssaki. Wiedza Powszechna. Warszawa
5. Czarnecki Z., Dobrowolski K. A., Jabłoński B., Nowak E. 1990 Ptaki Europy lub inny dobry przewodnik, np. Johnsson, Peterson)
6. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski - klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
7. Pucek Z. 1984 – Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa
8. Romanowski J. 1999. Śladami zwierząt. PWRiL. Warszawa


PRZYKŁADOWE PYTANIA NA EGZAMIN Z PRZEDMIOTU "FAUNA POLSKI"

1. Podaj najważniejsze cechy (mile widziane przykłady) przy rozpoznawaniu ptaków w locie
2. Ile gatunków ptaków można spotkać w Polsce, ile z nich jest lęgowych
3. Wymień trzy gatunki sów (sikor, kaczek, mew, rybitw, itp). Scharakteryzuj jeden z nich (tryb życia, biologia, ekologia)
4. Identyfikacja występowania ssaków na podstawie pozostawionych śladów
5. Wymień parzystokopytne (albo nie-) wystepujace w stanie dzikim w Polsce. Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
6. Wymień trzy gatunki łasicowatych (owadożernych, nietoperzy,.. .itp). Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
7. Wymień trzy łowne gatunki jeleniowatych. Opisz zwyczaje godowe jednego z nich
8. Stan populacji żubra w Polsce
9. Opisz program reintrodukcji wybranego gatunku ssaka w Polsce
10. Wymień trzy gatunki ssaków bytujące w środowisku miejskim. Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
11. Ile w Polsce występuje gatunków nietoperzy? Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
12. Wymień występujące w Polsce gatunki traszek (żab brunatnych, ropuch, jaszczurek, węży, itp.). Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
13. Na czym polega czynna ochrona płazów
14. Scharakteryzuj polską faunę owadów z rzędu ....... (np. łuskoskrzydłe, itp.)
15. Opisz element borealny (stepowy) polskiej fauny
16. Gatunki przechodnie i nieprzechodnie w polskiej faunie
17. Bariery rozprzestrzeniania się rodzimej fauny
18. Jak rozróżnić słowika rdzawego od słowika szarego (pełzacze, pierwiosnka i piecuszka, itp.)
19. Wymień trzy gatunki chrząszczy (motyli, itp.) chronionych. Na czym powinna polegać ich ochrona?
20. Metody badań wędrówek ptaków
21. Wymień trzy gatunki ptaków związanych z polami uprawnymi (środowiskiem wodnym, leśnym, itp.). Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
22. Bóbr i wydra - scharakteryzuj podobieństwa i różnice
23. Jak nazywa się najpospolitszy ptak polskich lasów
24. Cel i zasady działania Komisju Faunistycznej
25. Wymień 4 krajowe akty prawne, w których znajdują się zapisy dotyczące ochrony fauny
26. Wymień rodzaje do jakich należą krajowe gatunki chiropterofauny
27. Czerwona Księga - jak to działa?
28. Wymień 5 gatunków ssaków drapieżnych występujących w Polsce. Scharakteryzuj tryb życia jednego z nich
29. Który z przedmiotów na MSOŚ jest najfajniejszy i dlaczego?
30. coś tam jeszcze wymyślę...

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski