SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Fauna ekosystemów wodno-błotnych i jej ochrona
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski
Wymiar: 30 godz. - wykłady (10 godz.), zajęcia terenowe (20 godz.)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony fauny, której środowiskiem życia są ekosystemy wodno-błotne.

W części wykładowej fakultetu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
- specyfika ekosystemów wodno-błotnych jako środowiska życia zwierząt
- płazy, gady, ptaki, ssaki – gatunki związane z ekosystemami wodno-błotnymi (biologia, ekologia, tryb życia, odżywianie, rozmnażanie, potrzeby środowiskowe)
- wpływ działalności gospodarczej człowieka na faunę ekosystemów wodno-błotnych
- ochrona przyrody na obszarach wodno-błotnych (akty prawne krajowe – ochrona gatunkowa, ochrona obszarowa, Natura 2000 oraz międzynarodowe – Konwencja Ramsarska)


Zakres tematyczny ćwiczeń terenowych:
- rozpoznawanie, identyfikacja i oznaczanie wybranych gatunków zwierząt
- metodyka badań faunistycznych na terenach wodno-błotnych
- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na podstawie fauny – zooindykacja
- wpływ działalności gospodarczej człowieka na występowanie gatunków zwierząt – przykłady pozytywne i negatywne (sposób użytkowania dolin rzecznych, budowle hydrotechniczne i inne, melioracje, itp.)
- obszary wodno-błotne podlegające ochronie prawnej

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 kk