SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Fauna Polski
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z fauną występującą w stanie dzikim w Polsce oraz problemami związanymi z jej badaniem i ochroną. Pod kątem biologii, ekologii, wymagań środowiskowych, znaczenia gospodarczego, wyglądu i zachowania omówione zostaną najważniejsze rzędy bezkręgowców oraz większość gatunków kręgowców Polski. Całość prezentowana będzie w układzie systematycznym oraz w układzie środowiskowym. Na podstawie tej wiedzy zaprezentowane zostaną zagrożenia rodzimej fauny oraz sposoby jej ochrony – prawo krajowe i prawo Unii Europejskiej, metody ochrony czynnej. Przedstawiona zostanie również metodyka badań faunistycznych, oraz istniejący stan wiedzy i prognozy na przyszłość dotyczące poznawania poszczególnych grup zwierząt.

Zalecana literatura:
1. Juszczyk W.1987. Płazy i gady krajowe. PWN Warszawa
2. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2004. Awifauna Polski Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Wrocław
3. Busse P. (red) 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ptaki. Wiedza Powszechna. Warszawa
4. Kowalski K. 1991. Mały Słownik Zoologiczny Ssaki. Wiedza Powszechna. Warszawa
5. Czarnecki Z., Dobrowolski K. A., Jabłoński B., Nowak E. 1990 Ptaki Europy lub inny dobry przewodnik, np. Johnsson, Peterson)
6. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski - klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa
7. Pucek Z. 1984 – Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN. Warszawa

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2006 krzysztof klimaszewski