SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH
KATEDRA BIOLOGII ŚRODOWISKA ZWIERZĄT
ZAKŁAD ZOOLOGII

AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 


Czynna Ochrona Przyrody
Prowadzący: dr inż. Krzysztof Klimaszewski, dr inż. Witold Strużyński
Wymiar: 30 godz. - wykłady (10 godz.), zajęcia terenowe (20 godz.)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony przyrody w ujęciu czynnym. Studenci zapoznają się z formami i metodami ochrony przyrody. Na tym tle zaprezentowane zostaną sposoby czynnej realizacji ochrony przyrody. Przedstawione zostaną zasady tworzenia projektów ochroniarskich, możliwe źródła ich finansowania, zasady działania. W części praktycznej przedstawione zostaną przykłady realizacji projektów – z jednej strony realizowane przez organizacje finansowane z budżetu państwa (np. park narodowy, park krajobrazowy), a z drugiej strony realizowane przez organizacje pozarządowe (tzw. NGO’s, np. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", WWF Polska).

Zakres tematyczny wykładów (10h):
1. Wprowadzenie – formy i sposoby realizacji ochrony przyrody (2h)
2. Źródła finansowania projektów czynnej ochrony przyrody (2h)
3. Czynna ochrona przyrody – działalność instytucji rządowych (3h)
4. Czynna ochrona przyrody – działalność organizacji pozarządowych (3h)


Zakres tematyczny zajęć praktycznych (20h) – do wyboru dla całej grupy pkt 1 lub 2
1. Wyjazd do wybranego parku narodowego lub krajobrazowego – studenci będą mogli zapoznać się i włączyć w prace realizowane w ramach projektów czynnej ochrony
2. Wyjazd w teren, na którym projekt czynnej ochrony przyrody realizowany jest przez wybraną organizację pozarządową – poznanie specyfiki pracy NGO, włączenie się w praktyczne prace związane z realizacją danego projektu.


Zalecana literatura:
1. Strona internetowa Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl
2. Strony internetowe przyrodniczych organizacji pozarządowych, np.
- www.bocian.org.pl
- www.salamandra.org.pl
- www.lkp.org.pl
- www.wwf.org.pl
AKTUALNOŚCI |  HISTORIA ZAKŁADU |  PRACOWNICY |  PUBLIKACJE |  DYDAKTYKA |  TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH 

GALERIA |  KONTAKT |  STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 
Copyright © 2005 SGGW